Lisätietoa hankkeiden kuntarahoituksesta

KUNTARAHOITUKSEN HAKUPROSESSI KAUSTISEN SEUTUKUNNASSA

Kaustisen seutukunta hallinnoi alueellaan toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitusta Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kuntien puolesta. Sopimuskuntien yhteishankkeiden kuntarahoitus haetaan Kaustisen seutukunnalta, joka myös maksaa kuntarahoituksen kuntien puolesta maksatushakemusta vastaan.

Kaustisen seutukunta on Lestijärven kunnan lautakunta ja toimii Lestijärven kunnan Y-tunnuksen alla.

Kaustisen seutukuntaan saapuneen hakemuksen valmistelee kehittämisjohtaja ja seutusihteeri. Kun hanke on päärahoittajan mielestä rahoituskelpoinen, kehittämisjohtaja esittelee hankkeen Kaustisen seutukunnan johtoryhmälle, joka päättää hankkeeseen osallistumisesta. Virallisen päätöksen osallistumisesta tekee kehittämisjohtaja johtoryhmän esityksen pohjalta.

Kuntarahoitus haetaan nettiohjelmalla www.kpkuntaraha.fi –sivustolta.

Muista toimittaa myös allekirjoitettu kuntarahoitushakemus Kaustisen seutukunnalle.

Hakemus tulee jättää Kaustisen seutukunnalle mielellään samanaikaisesti päärahoittajalle suunnatun hakemuksen kanssa. Pääsääntöisesti päärahoittajat vaativatkin kuntarahoituspäätökset ennen omaa päätöksentekoaan. On suositeltavaa olla yhteydessä Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtajaan tai seutusihteeriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta hankkeen yhteistyöstäminen päärahoittajan kanssa saadaan käyntiin. Tämä helpottaa hakuprosessia sekä kuntarahoitus että päärahoittajan puolella.

Sosiaali- ja terveysalojen hankkeistamisessa hakijan tulee olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa valmisteluvaiheessa Soite:en (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä, www.soite.fi). Soite:ssa hanketoiminnan yhteyshenkilönä on peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka. Hankkeita suunniteltaessa Soite:n asiantuntemus tulee ottaa mukaan valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja kuntarahoituksesta antaa seutusihteeri Jaana Ojutkangas-Änäkkälä, puh. 044 5168 733, jaanaoj@kase.fi

OHJEITA HANKKEEN TOTEUTTAJALLE

Hankkeen toteutuksessa seurataan pääsääntöisesti päärahoittajan ohjeistusta. Näiden ohjeistusten lisäksi Kaustisen seutukunta asettaa joitakin erityisvelvoitteita toteuttajille osarahoittamiensa hankkeiden toteutuksessa.

  • Hankkeessa julkaistavaan materiaaliin tulee liittää Kaustisen seutukunnan logo.
  • Kaustisen seutukuntaa on informoitava hankkeen etenemisestä päärahoittajan asettaman aikataulun mukaisesti.
  • Mikäli hankkeen toteutuksen aikana tehdään päärahoittajalle muutoshakemus, on tästä lähetettävä kopio myös Kaustisen seutukunnalle.

Kaustisen seutukunta edellyttää rahoittamansa hankkeen ohjausryhmään vähintään yhtä jäsentä.

Kuntarahoituksen maksatus

Kuntarahoituksen maksatus tapahtuu pääsääntöisesti päärahoittajan maksatusaikataulun mukaisesti. Kuntarahoitusosuudesta tehdään maksatushakemus ennen päärahoittajalle menevää maksatushakemusta siten, että kuntarahoitustoteuma on nähtävissä päärahoittajalle menevässä pääkirjanotteessa. Kuntarahoituksen maksamiseen on varattava noin kuukausi aikaa.

Kaustisen seutukunta maksaa maksatuskauden osuuden perustuen hakijan arvioon maksatuskauden kustannuksista. Jos arvio ei toteudu täysmääräisesti, on Kaustisen seutukunnan maksama ylimenevä osuus hyvitettävä seuraavan maksatuskauden laskussa. Loppumaksatuksen yhteydessä tehdään lopulliset korjausliikkeet siten, että Kaustisen seutukunnan maksama osuus on kuntarahoituspäätöksessä määrätyn prosenttiosuuden ja euromäärän mukainen. Kaustisen seutukunnalla on oikeus periä takaisin ylimenevä osuus.

Maksatus tapahtuu Kaustisen seutukunnalle suunnatulla maksatushakemuksella, joka jätetään nettipohjaiseen kuntarahoitusjärjestelmään www.kpkuntaraha.fi

Maksatushakemus on jätettävä neljän kuukauden kuluessa maksatuskauden päättymisestä (esim. 31.12. > laskutus viimeistään 30.4.)

Maksatushakemuksen liitteenä tulee olla:

  • päärahoittajan maksatushakemus
  • väliraportti maksatusajalta
  • päärahoittajan maksatuspäätös edelliseltä maksatusjaksolta
  • ensimmäiseen maksatushakemukseen päärahoittajan rahoituspäätös
  • muu selvitys (kuntarahoituksen jakoperuste): Kun kuntarahoitus jakautuu usean kunnan kesken, liitetään tähän selvitys jakoperusteesta (esimerkiksi osallistuneiden yritysten määrä eri kunnista).

Kuntarahaa ei makseta, mikäli päärahoittaja toteaa projektin toteutuksessa tehdyt laiminlyönnit perusteeksi tuen maksamatta jättämiseen.

Virheellisen tiedon antaminen sekä muut verrattavissa olevat kuntarahoituksen väärinkäytöt voivat johtaa kuntarahaosuuden maksamatta jättämiseen tai takaisin perintään.

Lisätietoja kuntarahoituksen maksatuksista antaa Kaustisen seutukunnan seutusihteeri.

Ohjeet Kaustisen seutukunnan logon käytöstä

Kaustisen seutukunta edellyttää, että Kaustisen seutukunnan rahoitusta saavassa hankkeessa julkaistavaan materiaaliin tulee liittää Kaustisen seutukunnan logo. Lisäksi Kaustisen seutukunnan logo on hyvä olla näkyvillä myös niiden tilaisuuksien ja tapahtumien materiaaleissa, joissa Kaustisen seutukunta on yhtenä järjestäjistä.

       

Kaustisen seutukunnan logo sisältää sekä tekstin että kuvion. Kaustisen seutukunnan tunnus on väritykseltään puna-keltainen tai musta ja sitä käytetään mielellään valkoisella pohjalla. Värillisellä pohjalla käytettäessä logon ja taustan välisen kontrastin tulee olla tarpeeksi suuri. Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa ja suoja-alue on pidettävä tyhjänä.

Kaustisen seutukunnan logon tulee olla samankokoinen kuin materiaalissa käytetyt muut tunnukset.

Kaustisen seutukunnan logon ja tarkemmat ohjeet saa sähköisessä muodossa seutusihteeriltä.

Lisätietoja antaa seutusihteeri Jaana Ojutkangas-Änäkkälä, puh. 044 5168 733, jaanaoj@kase.fi