KYYTIIN!

KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa

Kaustisen seutukunnan kuuden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) ja Kannuksen kaupungin alue on maaseutumaista, pääosin harvaan asuttua aluetta, jonka asukasmäärä on yhteensä noin 19 000. Alueen kokonaisväestön määrä on laskeva. Alueen väestörakenne on vaihteleva, osalla kunnista on selkeästi kasvava väestön painopiste ikääntyvissä, osassa kunnissa on paljon nuoria ja lapsia. Alueen kaupalliset palvelut keskittyvät Kaustiselle ja Kannukseen. Alueen kouluverkkoa on supistettu, mutta se on osin vielä hajanainen. Terveyspalvelujen osalta suurimmat palvelupisteet ovat Vetelissä, Kannuksessa ja Toholammilla. Alueen perusterveydenhoitopalveluiden tuottamisesta vastaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Alueella tapahtuva julkinen liikenne on supistunut merkittävästi viime vuosina valtion ja kuntien säästötoimenpiteiden vuoksi. Julkisen liikenteen hyödyntäminen asioinnissa on useissa kunnissa vaikeaa, jollei mahdotonta. Autottomien tai huonokuntoisten henkilöiden liikkuminen on vaikeaa ilman omaisten ja ystävien apua tai käyttämättä yksityistä taksipalvelua. Liikkumistarpeen odotetaan kasvavan eri väestöryhmillä erityisesti julkisen sektorin perus- ja erikoispalvelujen keskittyessä. Julkista liikennettä on kuitenkin yhä vaikeampi järjestää valtion ja kuntien rahoituksen pienentyessä ja liikkumisen vaikeudet koskettavat suurimmin nuoria ja ikääntyviä pääteiden varsien ulkopuolella.

Kuntien, Soiten ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimat kuljetuspalvelut ovat olleet pääsääntöisesti erillisiä hankintoja eikä niiden välillä ole aikaisemmin tehty yhteistyötä. Keväällä 2014 käynnistetyn kutsujoukkoliikenneselvityksen ensimmäisen vaiheen pohjalta käynnistettiin maaliskuussa 2015 ensimmäinen kuljetusten yhteissuunnittelu, jossa tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kuljetukset, oppilaskuljetukset sekä ELY-keskuksen avoin joukkoliikenne. KYYTIIN!-hanke on jatkumo kutsujoukkoliikennehankkeelle.

HANKKEEN TAVOITTEET
1. Muodostaa joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksesta hallitumpi ja tehokkaampi kokonaisuus yhdistämällä eri sektorien, kuntien ja ELY:n kuljetuksia
2. Kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja maaseudulle
3. Löytää alueelle soveltuvien älyliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen yhdistelmiä
4. Levittää uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti

Vaikutukset pidemmällä aikavälillä:
1. Asiointiliikenteen turvaaminen ja parantaminen maaseutualueilla
2. Tehokkuuden lisääminen ja taloudelliset säästöt kuljetuspalveluissa

HANKKEEN KESKEISET TOIMENPITEET
1. Alueellisen joukko- ja henkilöliikennekoordinaation suunnittelu ja käynnistäminen
2. Kuljetusyhteistyön tiivistäminen ja seudullisten kuljetuksia aiheuttavien toimintojen yhtenäistäminen
3. Asiointiliikenteen yhdistäminen monipalveluliikenteeksi
4. Älyliikenteen ja kutsuohjattujen palvelujen kehittäminen
5. Alueen kehittämien toimintamallien ja saatujen kokemusten levittäminen muille maaseutualueille sovellettavaksi

Hankeaikana on tarkasteltu hankekuntien ja niiden eri sektorien hankkimia matkoja. Keskeisimpiä keinoja parantaa kuljetuksien eri osa-alueita on ollut kehittää hankintaprosesseja sekä lisätä avoimia joukkoliikennereittejä. Tärkeässä roolissa on ollut myös tiedonvaihto kuntien kanssa eri puolilla Suomea, jotta tietoja ja ideoista hyvistä tai huonoista käytänteistä oli mahdollista saada muilta ammattilaisilta. Maaseudun julkinen henkilöliikenne on asia, joka mietityttää ja kiinnostaa joka puolella Suomea.

Raportti Kyytiin-hankkeen sisällöstä ja tuloksista

Kyytiin-hankkeen sisällöstä, tuloksista, havainnoista ja jatkotoimenpide-ehdotuksista on laadittu raportti syksyllä 2017. Raportti keskittyy kuvailemaan hankkeen toteuttamista kuntahallinnon näkökulmasta, unohtamatta ELY:n, yritysten ja kyläläisten näkökulmaa.

Teksti sopii kaikille maaseudun julkisen henkilöliikenteen parissa työskenteleville. Raportti herättänee ajatuksia ja ideoita kunnissa, ELY:issä ja muussa valtionhallinnossa sekä yrityksissä työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Antoisia ja inspiroivia lukuhetkiä! Kehitetään maaseudun liikennettä ja kuljetuksia yhdessä ja avoimesti, ideoita ja kokemuksia jakaen!

Raportin voit ladata klikkaamalla tästä

Heli Siirilä
p. 029 449 8557
@ heli.siirila@uva.fi